Allah'ın 99 ismi ve anlamları

Allah’ın İsimleri Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları

 • Allah(C.C.): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.
 • Er-Rahmân: Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden.
 • Er-Rahîm: Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan.
 • El-Melik: Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan.
 • El-Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak olan.
 • Es-Selâm: Her tehlikeden selamete çıkaran.
 • El-Mü’min: Güven veren, koruyan.
 • El-Müheymin: Her şeyi gören gözeten.
 • El-Azîz: İzzet sahibi, her şeyin galibi.
 • El-Cebbâr: Kudret ve azamet sahibi.
 • El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan.
 • El-Hâlık: Yaratan.
 • El-Bâri: Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan.
 • El-Musavvir: Varlıklara şekillerini veren.
 • El-Gaffâr: Çok mağfiret eden.
 • El-Kahhâr: Her şeye hakim ve galip olan.
 • El-Vehhâb: Karşılıksız hibeler veren.
 • Er-Rezzâk: Rızkını veren.
 • El-Fettâh: Darlıktan kurtaran.
 • El-Alîm: Her şeyi en küçük detaylarını bilen.
 • El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren.
 • El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren.
 • El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan.
 • Er-Râfi: Şeref vererek yükselten.
 • El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.
 • El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
 • Es-Semi: Her şeyi işiten.
 • El-Basîr: Her şeyi en iyi gören.
 • El-Hakem: Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden.
 • El-Adl: Mutlak adil olan.
 • El-Latîf: Bütün incelikleri bilen.
 • El-Habîr: Her şeyden haberdar.
 • El-Halîm: Cezada, acele etmeyen.
 • El-Azîm: Pek yüce.
 • El-Gafûr: Mağfireti bol.
 • Eş-Şekûr: Çok sevap veren.
 • El-Aliyy: Yüceler yücesi.
 • El-Kebîr: Çok büyük olan.
 • El-Hafîz: Her şeyi koruyan.
 • El-Mukît: Her yaratılmışın rızkını veren.
 • El-Hasîb: Kulların hesabını gören.
 • El-Celîl: Azamet sahibi olan.
 • El-Kerîm: Çok ikram eden.
 • Er-Rakîb: Her an gören gözeten.
 • El-Mucîb: Duaları kabul eden.
 • El-Vâsi: İlmi ile her şeyi kuşatan.
 • El-Hakîm: Her işi hikmetli.
 • El-Vedûd: Kullarını seven, sevilmeye en layık olan.
 • El-Mecîd: Övgüye layık bulunan.
 • El-Bâis: Ölüleri dirilten.
 • Eş-Şehîd: Her yerde her zaman hazır olan.
 • El-Hakk: Var olan, hakkı gösteren.
 • El-Vekîl: Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan.
 • El-Kaviyy: Kudreti en üstün.
 • El-Metîn: Çok güçlü.
 • El-Veliyy: İnananların dostu.
 • El-Hamîd: Hamd ve senaya layık olan.
 • El-Muhsî: Tüm varlıkların sayısını bilen.
 • El-Mübdi: Örneksiz yaratan.
 • El-Muîd: Yeniden diriten.
 • El-Muhyî: Can veren.
 • El-Mümît: Ölümü yaratan.
 • El-Hayy: Sonsuz hayat sahibi.
 • El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan.
 • El-Vâcid: İstediğini bulan.
 • El-Macîd: Kadri ve şanı büyük.
 • El-Vâhid: Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan.
 • Es-Samed: Herkesin muhtaç olduğu.
 • El-Kâdir: Dilediğini yapan.
 • El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden.
 • El-Mukaddim: Dilediğini yükselten.
 • El-Muahhir: Dilediğini alçaltan.
 • El-Evvel: Ezeli olan.
 • El-Âhir: Ebedi olan.
 • El-Zâhir: Varlığı açık olan. 
 • El-Bâtın: Yüceliği gizli olan.
 • El-Vâlî: Kainatı idare eden.
 • El-Müteâlî: Yüce olan.
 • El-Berr: İyilik ve ihsanı bol.
 • Et-Tevvâb: Günahları bağışlayan.
 • El-Müntekim: İntikam alan.
 • El-Afüvv: Affı çok olan.
 • Er-Raûf: Çok merhametli.
 • Mâlik-ül Mülk: Her varlığın sahibi.
 • Zül-Celâli vel ikrâm: Celal, azamet sahibi.
 • El-Muksit: Her işi birbirine denk yapan.
 • El-Câmi: Mahşerde bir araya toplayan.
 • El-Ganiyy: İhtiyacı olmayan.
 • El-Mugnî: Müstağni kılan.
 • El-Mâni: Dilemediği şeyi engelleyen.
 • Ed-Dârr: Zarar verenleri yaratan.
 • En-Nâfi: Fayda verenleri yaratan.
 • En-Nûr: Alemleri nurlandıran.
 • El-Hâdî: Hidayet veren.
 • El-Bedî: Eşsiz yaratan.
 • El-Bâkî: Ebedi olan.
 • El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
 • Er-Reşîd: Doğru yolu gösteren.
 • Es-Sabûr: Cezada acele etmeyen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.